ชุดโครงการเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 3 “การสื่อสารสาธารณะของชาวไทยพุทธในห้วงกระบวนการสันติภาพ : กรณีศึกษากลุ่มไทยพุทธ เพื่อสันติภาพ (B4P)”


[ ถ่ายทอดสด Facebook : tusocant ]

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง ชุดโครงการเสวนาวิชาการ
“หลากมิติพุทธศาสนาร่วมสมัยในสังคมไทย”


โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนองานวิชาการที่มีแนวทางการศึกษาพุทธศาสนาจากระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ โดยคาดหวังว่าการนำเสนอหัวข้อการเสวนาที่หลากหลายนี้จะช่วยเปิดพื้นที่ให้เกิดข้อถกเถียงทางวิชาการระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจในวงกว้างที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในบทสนทนาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและโลกร่วมสมัย


ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 14:00-17:00 น.

การสื่อสารสาธารณะของชาวไทยพุทธในห้วงกระบวนการสันติภาพ : กรณีศึกษากลุ่มไทยพุทธเพื่อสันติภาพ (B4P)

  • วิทยากร : ดร.สมัชชา นิลปัทม์ สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • ผู้ให้ความเห็น : ผศ.ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ประกีรติ สัตสุต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการชุดโครงการเสวนาและรับชมย้อนหลัง “หลากมิติพุทธศาสนาร่วมสมัยในสังคมไทย”