การนำเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการนำเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ถนนนิคมมักกะสัน
เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โดย

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อาจารย์สรัญญา เตรัตน์
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • อาจารย์อัครนัย ขวัญอยู่
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


การประชุมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอผลในการสำรวจข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของบุคลากรรวมถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความผูกพัน