ชุดโครงการเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 4 “ขาวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ : ที่มาและที่ไปของพุทธศาสนาประจำชาติไทย”


[ ถ่ายทอดสด Facebook : tusocant ]

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง ชุดโครงการเสวนาวิชาการ
“หลากมิติพุทธศาสนาร่วมสมัยในสังคมไทย”


โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนองานวิชาการที่มีแนวทางการศึกษาพุทธศาสนาจากระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ โดยคาดหวังว่าการนำเสนอหัวข้อการเสวนาที่หลากหลายนี้จะช่วยเปิดพื้นที่ให้เกิดข้อถกเถียงทางวิชาการระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจในวงกว้างที่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในบทสนทนาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและโลกร่วมสมัย


ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14:00-17:00 น.

ขาวคือบริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ : ที่มาและที่ไปของพุทธศาสนาประจำชาติไทย

  • วิทยากร : อาจารย์กริช ภูญียามา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้ให้ความเห็น : รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  • ผู้ดำเนินรายการ : ดร.ประกีรติ สัตสุต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการชุดโครงการเสวนาและรับชมย้อนหลัง “หลากมิติพุทธศาสนาร่วมสมัยในสังคมไทย”