คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาสที่ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

คุณดวงหทัย ตั้งมั่นในธรรม

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
ฝ่ายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 1460/2566
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566


คุณศิริภัทร จุ้ยเปี่ยม

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ
ฝ่ายงานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 1470/2566
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566


คุณอรอุมา ส้มไทย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ
ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ
ตามคำสั่งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ที่ 096/2566
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566