กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ปิตุพร ถิ่นทวี (บัว) ประธาน นัทธ์ฐภัค ฟุ้งกลิ่นสุทธิ์ (อิฐ) รองประธาน ธันยธรณ์ ไฉยชาติ (แต้ว) เลขานุการ อคิราภ์ วิรุณราช (เอย) เหรัญญิก ยศวารี โรจน์สุธี (ปิ่นปัก) ประชาสัมพันธ์ พชรพร เอกศิลป์ (เพชร) วัฒนธรรม พัทธ์ธีมา ทองแก้ว (เพลิน) วิชาการ กมลทิพย์ ไชยรัตน์ (แหวน) กีฬา ภัสร์ชนันภัค ไตรสนธิ์ (ฝ้าย) สวัสดิการ อัจฉรา อร่ามศักดิ์ (พลอย) ประสานงาน ณิชาพัชร์ ไทยกุล (แพรว) ทะเบียน จุฑาภรณ์ สำราญ (จ๋า) ค่ายอาสาพัฒนา กรรชัย ตันติชาญชัยกุล (ชัย) […]

วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 49 ปี ร่วมฟังสวดพระปริตร (แบบมอญ) ร่วมโครงการวัฒนธรรมอาหารชาวไทยมุสลิม ชมนิทรรศการภาพถ่าย และเสวนาวิชาการ โดยองค์การนักศึกษาคณะฯ

มหกรรมผลงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยนักศึกษาสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ประจำปีการศึกษา 2556

วันจันทร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ชั้น 1 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

CFP: สัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ งานวิจัย/บทความ ที่เขียนขึ้นในระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา และมหาวิทยาของเจ้าของผลงาน เข้ารับคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2556

ออกภาคสนาม วิชา สม.417 ภาคนิพนธ์1

เมื่อวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2555 ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร,อ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์,อ.ดร.รัตนา โตสกุล และ อ.ดร.ปณิธี สุขสมบูรณ์ ได้นำนักศึกษา โครงการปริญญาตรีการวิจัยทางสังคม ผู้ลงเรียนในรายวิชา สม.417 ภาคนิพนธ์ 1 ออกศึกษาภาคสนาม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โครงการค่ายศึกษาปัญหาและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน

โครงการค่ายศึกษาปัญหาและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ณ ชุมชนชาวมุสลิม ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก จัดโดยคณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2555

โครงการศึกษาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย 2554

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดให้มีโครงการศึกษาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย 2554 ณ วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กว่า 60 คน

เสวนาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ครั้งที่ 3

เสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 3 ตอน “ไม่ขยับเท่ากับธรรมศาสตร์” วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

Soc-Ant Open House 2011

วันที่ 1 – 2 กันยายน 2554 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดให้มีโครงการ Soc-Ant Open House 2011 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดการเรียนสอนของคณะฯ ให้แกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ โดยมีผู้สนใจมารวมงานทั้งสองวันกว่า 10,000 คน