Soc-Ant Open House 2011
วันที่ 1 – 2 กันยายน 2554 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดให้มีโครงการ Soc-Ant Open House 2011 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดการเรียนสอนของคณะฯ ให้แกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ โดยมีผู้สนใจมารวมงานทั้งสองวันกว่า 10,000 คน