คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

ปิตุพร ถิ่นทวี (บัว)

ประธาน

นัทธ์ฐภัค ฟุ้งกลิ่นสุทธิ์ (อิฐ)

รองประธาน

ธันยธรณ์ ไฉยชาติ (แต้ว)

เลขานุการ

อคิราภ์ วิรุณราช (เอย)

เหรัญญิก

ยศวารี โรจน์สุธี (ปิ่นปัก)

ประชาสัมพันธ์

พชรพร เอกศิลป์ (เพชร)

วัฒนธรรม

พัทธ์ธีมา ทองแก้ว (เพลิน)

วิชาการ

กมลทิพย์ ไชยรัตน์ (แหวน)

กีฬา

ภัสร์ชนันภัค ไตรสนธิ์ (ฝ้าย)

สวัสดิการ

อัจฉรา อร่ามศักดิ์ (พลอย)

ประสานงาน

ณิชาพัชร์ ไทยกุล (แพรว)

ทะเบียน

จุฑาภรณ์ สำราญ (จ๋า)

ค่ายอาสาพัฒนา

กรรชัย ตันติชาญชัยกุล (ชัย)

ค่ายอาสาพัฒนา

ภูริพงษ์ เด่นมาลัย (พีท)

นันทนาการ

แทนไท หม่า (แทนไท)

พัสดุ