โครงการค่ายศึกษาปัญหาและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน

วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดให้มีโครงการค่ายศึกษาปัญหาและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ณ ชุมชนชาวมุสลิม ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของพี่น้องชาวมุสลิมและศึกษาปัญหาข้อพิพาท ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านกรณีที่บริษัทมีการขุดหน้าดินไปขายจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชน