งานคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบ 47 ปี    2-4 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธีทางศาสนา
    5 หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก มธ. มาร่วมแสดงความยินดี
    6 คณบดี มอบของที่ระลึกแก่ รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์ วิทยากรบรรยาย
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีทางศาสนาเนื่องในงานคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

นอกจากพิธีทางศาสนาแล้ว ในช่วงสายคณะฯ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุมิตร ปิติพัฒน์ (อดีตคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) มาบรรยายเรื่อง “ประสบการณ์จากภาคสนามทางมานุษยวิทยา” ให้ความรู้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป