มหกรรมผลงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยนักศึกษาสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ประจำปีการศึกษา 2556

SO312 presentation day 2556

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมผลงานวิจัยเชิงปริมาณ
โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
จากการศึกษารายวิชาหลักการวิจัยเชิงปริมาณ ประจำปีการศึกษา 2556

มนต์รักบ้านทุ่ง (รังสิต)

วันจันทร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
บริเวณ ชั้น 1 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยในงานนอกจากจะมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย
และนำเสนอผลงานการวิจัยของนักศึกษาแล้ว
ยังมีกิจกรรม อาทิ เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล
และการแจกของที่ระลึกของแต่ละงานวิจัย ด้วย


รายชื่อโครงการวิจัยที่ร่วมนำเสนอในงานครั้งนี้

  1. ทัศนคติและการยอมรับบทบาททางการเมืองระดับท้องถิ่นของสตรี กรณีศึกษา ชุมชนคุ้งผ้าพับและชุมชนคลองมะดัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  2. ความคาดหวังต่อสวัสดิการของวัยทำงาน เมื่อก้าวสู่วัยสูงอายุ กรณีศึกษา หมู่ 17 และ หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  3. งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคสินค้า OTOP และแนวทางในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ของตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  4. การประเมินผลกระทบจากการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต กรณีศึกษาชุมชนโดยรอบ
    • โครงการวิจัยที่ได้รับรางวัลที่ 3 จากการประกวดโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (service learning) ในงาน TU Open House 2013
  5. การศึกษาผลกระทบของมลภาวะทางน้ำที่เกิดจากผักตบชวาต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้านริมคลอง กรณีศึกษา ชุมชนคลองหนึ่ง หมู่ 3 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  6. ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก กรณีศึกษาชุมชนคุ้งผ้าพับ
  7. ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ กรณีศึกษา ชาวบ้านหมู่18 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี
  8. ความคาดหวังของชาวบ้านหมู่ที่ 18 ที่มีต่อบทบาทการให้ความช่วยเหลือชุมชนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์