รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี พ.ศ.2556

pornthip-2013-TU-young-researcher-awards

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พรทิพย์ เนติภารัตนกุล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2556

โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลในงาน
วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2555-2556
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17.00 – 21.00 น.
ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร


ผลงานทางวิชาการ ของ อาจารย์พรทิพย์ เนติภารัตนกุล

ผลงานวิจัย

  1. พรทิพย์ เนติภารัตนกุล. รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง “กระบวนการทางสังคมเพื่อกำหนดมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรสูงวัย:ประสบการณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สกลนครและสุรินทร์)”. เสนอแผนงานเสริมสร้างนโยบายสาธารณะที่ดี (TUHPP) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2554.
  2. พรทิพย์ เนติภารัตนกุล และ ธีระ สินเดชารักษ์. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง “ความพร้อมของแรงงานนอกระบบกับการเป็นสังคมสูงอายุในประเทศไทย” (Self-employed workers’ preparation for aging among Thailand’s aging society). ภายใต้โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555
  3. นักวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “เรียนรู้-อยู่กับน้ำ: ภัยพิบัติ นิเวศวัฒนธรรม สื่อ รัฐกับพลวัตของชุมชน” ร่วมกับสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ ภายใต้ทุนสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) (**อยู่ระหว่างดำเนินการ)

บทความวิจัยตีพิมพ์

  1. พรทิพย์ เนติภารัตนกุล. “ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ: สำรวจกิจกรรมที่สะท้อนบทบาทเชิงบวกของผู้สูงอายุและข้อเสนอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุไทย”บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ในการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2554 จัดโดยสมาคมนักประชากรไทย (วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555) ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร.
  2. ธีระ สินเดชารักษ์ และ พรทิพย์ เนติภารัตนกุล. “แรงงานนอกระบบ: พร้อมหรือยังกับการเป็นสังคมสูงอายุ” . บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ธรรมศาสตร์วิจัย”