เสวนาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ครั้งที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดให้มีการเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 3 ตอน ไม่ขยับเท่ากับธรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.จิราภา วรเสียงสุข และ ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร เข้าร่วมเป็นวิทยากร