เส้นทางของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121

ฝ่ายบริการวิชาการ
โทร. 0-2696-5814
ฝ่ายการนักศึกษา
โทร. 0-2696 -5806

โทรสาร: 0-2696-5812

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการบัณฑิตศึกษา

เส้นทางของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ศิษย์เก่า

สังคมวิทยา คือ ศาสตร์ที่มุ่งศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในฐานะสมาชิกของสังคม เนื้อหาของสังคมวิทยาจึงกินความกว้างขวางครอบคลุมตั้งแต่ร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก การปะทะสังสรรค์ในชีวิตประจำวันไปจนถึงกระบวนการทางสังคมในระดับโลก

สังคมวิทยามุ่งสร้างความเข้าใจกระบวนการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายทั้งในระดับทฤษฎีและการวิจัยเชิงประจักษ์

มานุษยวิทยา ปรารถนาจะทำความเข้าใจมนุษย์ ทั้งในแง่ที่มนุษย์เป็นผลผลิตของระบบวัฒนธรรมที่เขามีชีวิตอยู่และในแง่ที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์ ควบคุมและเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตรอบๆ ตัว

เนื้อหาของมานุษยวิทยา มีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ทั้งทางด้านกายภาพ วิถีชีวิต พฤติกรรม ความคิด ความเข้าใจ การให้ความหมายตลอดไปจนถึงอารมณ์ความรู้สึก มีวิธีการพิจารณาอย่างรอบด้าน ขณะเดียวกันก็เจาะลึกเฉพาะเรื่อง เฉพาะกลุ่มทั้งในระดับปัจเจกและชุมชน

เส้นทางบัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

บัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รวมถึงบัณฑิตด้านการวิจัยทางสังคม สามารถทำงานในด้านต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน งานที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชานี้โดยตรง ได้แก่ งานวิชาการ งานวิจัย งานด้านประมวลผลข้อมูลสถิติ งานด้านการวางแผน วิเคราะห์นโยบาย งานด้านผังเมือง งานด้านการพัฒนา ผู้บริหารงานวัฒนธรรมหรือปฏิบัติงานในองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนงานอื่นๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภายใต้หลักปรัชญาการศึกษาของคณะฯ คือ “เข้าใจ (มนุษย์และสังคมในหลายมิติ) , เคารพ (ความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม) , เปลี่ยนแปลง (สังคมให้มีความเสมอภาค) ” ทำให้บัณฑิตสามารถเข้าทำงานในด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง อาทิ งานบริหารองค์กร งานฝึกอบรม งานด้านการตลาด งานด้านสื่อสารมวลชน การท่องเที่ยว งานโฆษณา งานด้านการแสดง ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ งานสร้างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือการจัดแสดงนิทรรศการ และนักเขียนสารคดี โดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในด้านต่างๆ

หน่วยงานราชการ

เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักฑัณฑวิทยา นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผู้บริโภค
 • ศูนย์สรรหาและคัดเลือกสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงแรงงาน
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • กระทรวงยุติธรรม

 • หน่วยงานเอกชน

  นักวิจัยการตลาด, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม,ผู้สื่อข่าว,คอลัมนิสต์,เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์รวมแหล่งงานต่อไปนี้

 • เว็บไซต์ Job Thai
 • เว็บไซต์ JobsDB
 • เว็บไซต์ Thai Best Jobs
 • เว็บไซต์ JobTH
 • เว็บไซต์ Job Top Gun

 • องค์การมหาชน

  ตำแหน่งนักวิจัย,เจ้าหน้าที่โครงการ,นักวิชาการ,เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์,ภัณฑารักษ์


  องค์กรพัฒนาเอกชน

  เช่น เจ้าหน้าที่วิจัยภาคสนาม เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ด้านสังคมสงเคราะห์ สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์รวมแหล่งงานองค์กรพัฒนาเอกชน