สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 2/2556

socanth talk series 2:2556 bowie jujaka

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา
ครั้งที่ 2/2556
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง

ชูชก ต่างถ่ินฐาน:
เวสสันดรชาดกในมุมมองประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่น

โดย ศาสตราจารย์ แคทเธอรีน บาววี่ (Professor Katherine Bowie)
ภาควิชามานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน สหรัฐอเมริกา

“ชูชก” เป็นตัวละครในเวสสันดรชาดก ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในล้านนา อีสาน และภาคกลางของประเทศไทย หากแต่ว่า แต่ละถิ่นให้ความสำคัญกับชูชกแตกต่างกันออกไป ความหมายของชูชกแต่ละถิ่นนี้ เกี่ยวพันกับการเมืองท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐส่วนกลางกับอำนาจในท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556
เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องอเนกประสงค์ 1
ชั้น 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

*บรรยายเป็นภาษาไทยและคำเมือง*