สรวลเสวนาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 4/2556

socanth-talk-series-4-2556
ภาพถ่ายโดย สมิทธิ ธนานิธิโชติ
สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา
ครั้งที่ 4/2556

ขอเชิญร่วมเสวนาในประเด็น

เดรัจฉานศึกษา: มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556
เวลา 9.30-12.30 น.

ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ฟังการนำเสนอในหัวข้อ:

Sensible intelligences:
beetle, fish and bird competitions in Thailand

Stéphane RENNESSON
Researcher, IIAC – EHESS/CNRS (France)

Soft Power:
silkworms and humans inter-relations in Thai textile industry

Annabel VALLARD,
Post-doctoral Researcher, ULB – LAMC / FNRS (Belgium)

ร่วมเสวนาโดย
ยุกติ มุกดาวิจิตร
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์

เวธัส โพธารามิก
นักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์


Dwelling with animals: interspecies cooperation in Thailand

Animals are seldom taken into consideration as a main research focus within the studies related to the relationships that societies maintain with nature and their environment. Animals are indeed generally conceived either as additional features of local symbolic landscapes, or as economic resources (food, raw materials, strength). It is pregnant if one consider for example Thai studies in which animals appear more or less implicitly in researches focusing on topics related to ritual practices (sacrifice), land exploitation (agriculture, livestock farming) or environmental risks (natural disasters, pollution, epidemics, traffic). On our part, we advocate that Thailand invites us particularly to develop a methodological approach that regards animals as “agents” whose interactional status has to be discussed, not as mere symbols, resources or danger. Aiming to pay tribute to Thai creativity in instituting uncanny interspecies communities of interests, we shall provide insights into the way we are trying to open the door of anthropology to animals such as Silkworms, Rhinoceros Beetles, Fighting Fish and Red-whiskered Bulbuls.


อ่านบทความ “Insect magnetism: The communication circuits of Rhinoceros beetle fighting in Thailand” โดย Stéphane Rennesson, Emmanuel Grimaud, Nicolas Césard ตีพิมพ์ในวารสาร HAU, 2: 2 (2012) ได้ ที่นี่