คณาจารย์ในเวทีสาธารณะ

คณาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีส่วนร่วมในเวทีวิชาการสาธารณะ โดยได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามสถาบันวิชาการและองค์กรด้านสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศ กองทุนวิจัยระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศ จากงบประมาณกองทุนวิจัยระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 รวม 3 ท่าน

บทวิเคราะห์บทบัญญัติว่าด้วยธรรมาภิบาล ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และข้อเสนอในการปรับปรุง

นำเสนอในงานสัมมนา “3 ปี กสทช.: ความฝัน ความเป็นจริง และการปฏิรูปกฎกติกา” เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้คน ความรู้สึกไม่มั่นคง พื้นที่สาธารณะ และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในชายแดนใต้

ขอเชิญรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ ของโครงการวิจัย “ผู้คน ความรู้สึกไม่มั่นคง พื้นที่สาธารณะ และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในชายแดนใต้” วันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 09.30-12.00 น.

ทำไมยังอ่านงาน Geertz กันอยู่

งานของเกียร์ทซดึงความเป็นมนุษย์ในมิติของการอยู่กับชุดความหมาย อารมณ์ ศิลปะออกมา แล้วนำมาเชื่อมโยงสังคม วัฒนธรรม ขยับสังคมศาสตร์ให้ค่อนไปในทางมนุษยศาสตร์มากขึ้น ทำให้ต้องเข้าใจความซับซ้อนของมนุษย์ด้วยวิธีการทางศิลปะและวรรณกรรมมากขึ้น และยกระดับการถกเถียงเพื่อเข้าใจความหมายทางสังคมไปสู่การถกเถียงทางปรัชญามากขึ้น

โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) กับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยว “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ให้กับชุมชน

นโยบายกลุ่มชาติพันธ์ุ / ชนเผ่าพื้นเมือง

บันทึกประกอบการบรรยายในการนำเสนอต่อที่ประชุมแผนแม่บทการพัฒนากลุุ่มชาติพันธ์ุและชนเผ่าพื้นเมือง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

Occupy Movement = ประชาธิปไตยทางตรง แล้วไง?

บันทึกจากงานถ่ายทอดสดและเสวนา Creative Time Summit จากนิวยอร์ค จัดโดย The Reading Room วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555

การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มวิจัยมโนทัศน์พหุวัฒนธรรมนิยม

ส่วนหนึ่งของโครงการกลุ่มวิจัยความขัดแย้งและพหุวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555

Confronting Unequal Worlds of Development: Crisis of Public Knowledge, and the Transnational Social Science Agenda in ASEAN

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2555 ห้องประชุม จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย