ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศ กองทุนวิจัยระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในต่างประเทศ จากงบประมาณกองทุนวิจัยระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 รวม 3 ท่าน ดังนี้

  1. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ แรงกล้า ได้รับทุนไปนำเสนอผลงาน หัวข้อ “Cross-border Mobilities and Bordering Practices on the Thailand-Myanmar Frontier” ในการประชุมวิชาการของ Association for Southeast Asian Studies in the United Kingdom (ASEASUK) ประจำปี ค.ศ.2016 (ASEASUK Conference 2016) ณ SOAS, University of London เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559
  2. อาจารย์ ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย ได้รับทุนไปนำเสนอผลงานในหัวข้อ “Correspondence and Discontinuity” ในการประชุมวิชาการ Thailand in Comparative Perspective: An International Symposium ณ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฎ ได้รับทุนไปนำเสนอผลงานในหัวข้อ “Negotiating ‘Modern’ and ‘traditional’ values in Thai Newlywed Marriages” ในการประชุมวิชาการ Thailand in Comparative Perspective: An International Symposium ณ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559

prasert-aseauk-2016

Cross-border Mobilities and Bordering Practices on the Thailand-Myanmar Frontier

อาจารย์ ดร.ประเสริฐ แรงกล้า


This article explores the way nation-state’s borders are enacted through practices and representation in the movement of people and commodities. Rather than seeing borders as lines bounding and separating nation-states, I approach them as social practices and ‘performative acts of translation’ (Belcher et al 2015). Bordering practices produce categories of mobility and instantiate partitions that consequently create social relations and trace fields of possibilities. A number of river piers in the Thai northwestern border with Myanmarare sites where people and material objects are on the move. These mobilities imply the process of borders’ inscribing, erasing and redrawing as they become social practices embodied by heterogeneous bordering mechanisms. The Thai border regime encodes these activities as ‘smuggling’ in order to capture undisciplined movement and to create new partitions. The state’s bordering practice acts upon the others’ possible actions. Inevitably, it generates border struggles that are discordant to the categories encoded by the state. The paper argues that multifarious bordering practices and translation regimes constitutively reinforce nation-state borders in spite of the claim of a borderless world.


songsiri-sydney-2016

Correspondence and Discontinuity


อาจารย์ ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย

Our action research using replay, a participatory theatre application, focuses on what teenagers consider to be the ‘worst’ of teenage life in rapidly diversifying social environments. The plays are a tool by which young people, using critical thought, suggest strategies to improve outcomes and so experiment with social relations. They test these strategies by replaying the actions of the play attempting to avert the characters’ dangerous actions and life-threatening anxieties.

The play, Wairun Woonak, was derived from workshops with Thai teens at high schools in Rangsit district, Bangkok. During the play-building stages, other students confirmed that in their experience the behaviour and situations depicted in the play were accurate. The play toured high schools in Bangkok, Thailand and then in Canberra and South East NSW, Australia. *

The play-building process meant that the characters of the plays embodied the life environments of a cross section of young people in the Rangsit district. The play’s audiences in Australia share the corresponding life moment: school students in mid-teenage. The two characters with disaffected lives in Thailand resonate in the lives of mid-teenagers at Australian high schools. Each audience understands despair leading to dangerous biking and anxiety about personal appearance. Yet in the replay, when they, the audiences, can contribute to effective actions to reverse the tragedies they see unfold, they realise the discontinuity between the lifeworlds they each inhabit. Thus, in devising strategies within diversified societies, the immediate element of cultural difference tests their thought.

* This exchange was enabled by a grant from the Australia Thai Institute of the Department of Foreign Affairs, Altitude850, the Australian consultancy firm that devised and underwrote the project and the Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University, Thailand, that encouraged the use of the replay technique in their classes and supported the exchange.


natcharee-sydney-2016

Negotiating ‘Modern’ and ‘traditional’ values in Thai Newlywed Marriages

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฎ


Recent debates in studies of family and relationships have paid great attention to the transformation of marriage. The dichotomy of ‘traditional’ and ‘modern’ marriage has proved useful in conceptualizing different marriage types; however, it may also limit our understanding of the transformation of marriage. The presentation will elaborate on the ways married couples develop married selves and marriage through navigating the competing ideals of tradition and modernity. Twenty-two Thai newlyweds’ experiences demonstrate that both the ‘modern’ and ‘traditional’ values are sets of ideas from which the couples choose in creating their particular version of the marital relationship. Thus, I argue that what happens in Thai marriages neither follows a rigid pattern/fixed script determined by ‘tradition’, nor demonstrates a complete freedom of choice and self-fulfilment as suggested by ideas of ‘modernity’. This reinforces the notion that traditional and modern values are not able to be assumed as something ‘real’ that can be uncritically described, but rather are social constructions to which individuals and groups have different relationships at different times, enabling those constructions to be subject to change over time and to vary across individuals/groups.