จันทวิภา อภิสุข: สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสังคมวิทยา) ปีการศึกษา 2558

c-apisukh-1
คุณจันทวิภา อภิสุข สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสังคมวิทยา) ปีการศึกษา 2558

 • ประธานมูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง (มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์)
 • ประธานเครือข่าย 7 Sisters (Coalition of Asia Pacific Regional Networks on HIV/AIDS)

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณจันทวิภา อภิสุข เนื่องในโอกาสได้รับมอบปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยา ประจําปีการศึกษา 2558 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

ประวัติและผลงาน


การศึกษา

 • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • International Human Rights Fellowship Program, Harvard Law School
 • นักศึกษาทุนมูลนิธิฟอร์ด โครงการศึกษาวิจัย Women and Media ผู้หญิงกับสื่อมวลชน สวิสเซอร์แลนด์ และ ออสเตรเลีย

c-apisukh-2

งานด้านองค์กรพัฒนาเอกชน

ยึดอาชีพ “นักพัฒนาสังคม” มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 โดยได้ร่วมทำงานกับองค์กรนักศึกษานานาชาติ ทำงานกับองค์กรผู้หญิง องค์กรสิทธิมนุษยชน องค์กรสันติภาพ องค์กรแม่และเด็ก สิทธิผู้บริโภค เครือข่ายพนักงานบริการนานาชาติ เครือข่ายองค์กรเอดส์และ ผู้ติดเชื้อ และ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) และเมื่อ พ.ศ.2528 ได้ก่อตั้ง มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง (มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ทำอาชีพบริการ มีโครงการเสริมโอกาสด้านการศึกษาอ่านออกเขียนได้ และ การศึกษานอกโรงเรียน ทักษะในการเลือกประกอบอาชีพ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและสิทธิความเสมอภาคในสังคม ส่งเสริมสุขอนามัย ในสถานบริการ และการป้องกันโรคเอดส์


c-apisukh-4

งานรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

 • เป็นที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เพื่อกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาโรคเอดส์ในกลุ่มประชากรอาชีพบริการทางเพศ
 • เป็นผู้แทนระดับนานาชาติและระดับภาค พื้นเอเชียแปซิฟิค ในเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนระดับนานาชาติ เช่น International Council Of Aids Service Organizations (ICASO) และ Asia Pacific Council Of Aids Service Organizations (APCASO)
 • ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย พนักงาน บริการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค: Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW)
 • เข้าร่วมการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ (International Congress on AIDS in Asia and the Pacific: ICAAP) และเป็นคณะทำงานจัดการประชุมติดต่อกันมาตั้งแต่ พ.ศ.2531
 • พ.ศ.2556 เป็นประธานภาคประชาสังคมร่วมจัดการประชุม ICAAP ครั้งที่ 11 กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.2557 (ค.ศ.2014) ร่วมกับ International Labour Office (ILO) จัดเวทีอภิปราย Sex Work is Decent Work: Empower ส่วนหนึ่งของ 20th International AIDS Conference ณ กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

c-apisukh-3

รางวัลเกียรติยศ

 • พ.ศ.2552: 2009 Freedom to Create (second prize) จากโครงการ “The Journey of Kumjing: Art Project of EMPOWER
 • พ.ศ.2551: Red Ribbon Award จาก องค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา (UNDP) และ UNAIDS
 • พ.ศ.2549: รางวัลองค์กรสิทธิมนุษยชน จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • ค.ศ.2003: ASHOKA Fellowship ด้านงานชุมชน
 • พ.ศ.2544: รางวัลปกรณ์ อังศุสิงห์ นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์