คณาจารย์ในเวทีสาธารณะ

คณาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีส่วนร่วมในเวทีวิชาการสาธารณะ โดยได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามสถาบันวิชาการและองค์กรด้านสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเชียงใหม่: มุมมองจากธรรมศาสตร์

ส่วนหนึ่งของรายงานจากการเสวนาหัวข้อ “มอง ‘สำนักเชียงใหม่’ 360 องศา” ในงานประชุมวิชาการ “สะท้อน ย้อนคิด สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เชียงใหม่” วิทยากร ดร.นลินี ตันธุวนิตย์

abstract: Tracing Post-Dvaravati Culture from Space: applying remote sensing techniques in west-central Thailand

บทคัดย่อของบทความนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ EurASEAA 14th (Dublin, Ireland) โดย ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร

จิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม

ชุดการบรรยายทางวิชาการ “จิตรกรรมพระพุทธศาสนาสมัยพุกาม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันไทยคดีศึกษา มธ. จากผลงานวิจัยของ ศ. ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประสบการณ์กับการเปิดพื้นที่และทบทวนทฤษฎี

ส่วนหนึ่งของรายงานจากการเสวนาหัวข้อ “ความคิดทางสังคมศาสตร์กับทิศทางทฤษฎีไทย” ในงานประชุมวิชาการ “สะท้อน ย้อนคิด สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เชียงใหม่” วิทยากร ดร.จันทนี เจริญศรี

จินตนาการทางมานุษยวิทยา: วิธีคิด การคิด และการเชื่อมโยง

ส่วนหนึ่งของรายงานจากการเสวนาหัวข้อ “จินตนาการใหม่ทางมานุษยวิทยา” ในงานประชุมวิชาการ “สะท้อน ย้อนคิด สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เชียงใหม่” วิทยากร ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล

มานุษยวิทยา-สังคมวิทยา-ไทยศึกษาเพื่อใคร

ยุกติ มุกดาวิจิตร: “นักมานุษยวิทยาแต่ละคนมีจุดยืนแตกต่างกันไป แต่สำหรับผม มานุษยวิทยาต้องนำมุมมองจากคนสามัญ มาวิจารณ์มุมมองของผู้มีอำนาจ”

บทสนทนาว่าด้วยอำนาจในพิธีกรรม จากงานศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์

อนุสรณ์ อุณโณ: บทสนทนาต่อจากงานของอาจารย์อานันท์ในประเด็นเกี่ยวกับอำนาจในพิธีกรรม ในประเด็นว่าด้วย hegemony, sovereignty และ subjectivity

เพื่อนบ้านศึกษา: อาณาบริเวณศึกษาแบบใหม่

บทความโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร ในการประชุมวิชาการอาณาบริเวณศึกษาด้านภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555

presentation แรงงานนอกระบบ: พร้อมหรือยังกับการเป็นสังคมสูงอายุ

สไลด์และบทคัดย่อจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ “ธรรมศาสตร์วิจัย” เมื่อวันศุกร์ท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ และ อาจารย์ พรทิพย์ เนติภารัตนกุล