sagsnet

โครงการบัณฑิตศึกษา

วิทยานิพนธ์ || dissertations

ผลงานตีพิมพ์
โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
publications

บทความ || articles

หนังสือ || books

กิจกรรมวิชาการ

สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
postgraduate seminars

บันทึกจากการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 11

วันที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ.2555 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เคาะกะลาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสยาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร นำเสนอในการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 3 มีนาคม 2555