ผลงานตีพิมพ์โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: หนังสือ

โครงการบัณฑิตศึกษา

วิทยานิพนธ์ || dissertations

ผลงานตีพิมพ์
โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
publications

บทความ || articles

กิจกรรมวิชาการ

สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
postgraduate seminars

สัมมนาเครือข่ายนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SAGSNET

วิธีวิทยารื้อสร้างอัตลักษณ์

หนังสือในโครงการ “ตัวตนคนยองกับท้องถิ่นล้านนา: สื่อกับการเมืองอัตลักษณ์ในยุคโลกาภิวัตน์”

มอง คน สะท้อน โครงสร้าง

รวมบทความวิชาการ จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ พรทิพย์ เนติภารัตนกุล บรรณาธิการ

บุญเลิศ วิเศษปรีชา กับการเดินทางสู่โลกของคนไร้บ้าน

เผยแพร่ซ้ำจากคอลัมน์ บุคคลในข่าว: บุญเลิศ วิเศษปรีชา กับการเดินทางสู่โลกของคนไร้บ้าน
โดย วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์ เว็บไซต์นิตยสารสารคดี