มอง คน สะท้อน โครงสร้าง
รวมบทความวิชาการ
จากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
โครงการบัณฑิตศึกษา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชนิดา ชิตบัณฑิตย์
พรทิพย์ เนติภารัตนกุล
บรรณาธิการ