undergrad-seminar

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

บรรยากาศงานวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบปีที่ 54

เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 1 และชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สนามกูมี: การนำเสนอผลงานนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

15 กุมภาพันธ์ 2562 | 13.15-17.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สนุกสนาม: การนำเสนอผลงานนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

16 กุมภาพันธ์ 2561 | 13:00 – 17:00 น.
ห้อง Auditorium 2 พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี 2558

สนาม: สนามของประสบการณ์
เด็ก: ก้าวแรกของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา
เล่น: เพื่อเรียนรู้ความเป็นคน

สนามเด็กเล่น 49/01: การนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2556

สนาม: สนามของประสบการณ์
เด็ก: ก้าวแรกของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา
เล่น: เพื่อเรียนรู้ความเป็นคน