undergrad-seminar

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี 2558

สนาม: สนามของประสบการณ์
เด็ก: ก้าวแรกของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา
เล่น: เพื่อเรียนรู้ความเป็นคน

สนามเด็กเล่น 49/01: การนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2556

สนาม: สนามของประสบการณ์
เด็ก: ก้าวแรกของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา
เล่น: เพื่อเรียนรู้ความเป็นคน