สนามเด็กเล่น 49/01: การนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2556

tu-socanth-undergraduate-playground-49-01-poster
ออกแบบ: สรัช สินธุประมา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ประจำปีการศึกษา 2556

สนามเด็กเล่น

สนาม: สนามของประสบการณ์
เด็ก: ก้าวแรกของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา
เล่น: เพื่อเรียนรู้ความเป็นคน

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 || 13.00 – 17.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


กำหนดการ

คณบดีกล่าวเปิดงาน

การนำเสนอผลงานของนักศึกษา

ดำเนินรายการโดย ปัญญาวุธ ศิริพจนากุล

13.00-13.30 น.

ธรรมศาสตร์ ใน รังสิต

การประเมินผลกระทบจากการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต:
กรณีศึกษาชุมชนโดยรอบ
พัทธ์ธีรา สมบูรณ์สิน || ยมล คงเจริญ || พิมพ์ชนก ตั้งเพียร || อารีรัตน์ รัตนเกียรติโกศล
ความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์:
กรณีศึกษาแผนกผู้ป่วยนอก
รัตตวัลย์ กังสดารพร

ร่วมแสดงความเห็นโดย กฤษฎา แก้วเกลี้ยง
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์

13.30-14.00 น.

โลกของคำ

เรื่องเล่างูเลี้ยง: ความนิยมงูสวยงามในความหวาดกลัวทางวัฒนธรรม
ธนภัทร ไผทรัตน์
ชื่อเล่นของคนไทยที่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ
จันทรนิภา ยุคล

ร่วมแสดงความเห็นโดย เวธัส โพธารามิก
นักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์

14.00-14.30 น.

โลกดิจิทัล

ภาพลักษณ์กับปรากฏการณ์แบ่งปันภาพถ่ายออนไลน์ของนักศึกษา
สุรสิทธิ์ รวมผล
จากขบวนการเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์
สู่การเคลื่อนไหวทางสังคมในโลกแห่งความเป็นจริง: V for Thailand
อรวรรณ สว่างอารมณ์

ร่วมแสดงความเห็นโดย อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
มหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์

14.30-15.00 น.

โลกนอกระบบ

เสื้อผ้าแฟชั่น: ตราสินค้าระดับโลกในตลาดท้องถิ่น
กรณีศึกษาตราสินค้า Zara และ H&M
สิริกร สมจริงจงรัก
แก๊งหมวกกันน็อค: พนักงานเก็บเงินกู้นอกระบบ และการจัดการทางอารมณ์
นิภาวรรณ แข็งธัญญกิจ

ร่วมแสดงความเห็นโดย ธิติมา อุรพีพัฒนพงษ์ || วิภาวี พงษ์ปิ่น
มหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์

15.00-15.30 น.

โลกใบเล็ก

บรรพบุรุษของชาวจีนในสังคมไทยร่วมสมัย
จันทร์มณี โตคุณานนท์
การจัดสรรรูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัวหลายเมีย
พสินี ธีระกานตภิรัตน์

ร่วมแสดงความเห็นโดย ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
นักศึกษาปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์

15.30-16.00 น.

โลกที่ไม่เหมือนเดิม

ตัวตน การทำงานและการเกษียณอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุที่เคยทำงานในภาคเอกชน
ปิยฉัตร เอื้อราษฎร์
การตัดตนเองออกจากสังคม กรณีศึกษา ผู้ป่วยโรคกระดูกทับเส้นประสาท
มัทนาภา อัศวสันติ

ร่วมแสดงความเห็นโดย สิทธิโชค ชาวไร่เงิน
นักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์

เสวนา: ล้อมวงลงสนาม

16.00-17.00 น.

ผู้ร่วมเสวนา
อาจารย์ ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล
อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์
อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
มหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์
สรัช สินธุประมา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์
จุติวุฒิ วงศ์ข้าหลวง
นักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์