การนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี 2558

playground-soc
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2558

สนามเด็กเล่น

สนาม: สนามของประสบการณ์
เด็ก: ก้าวแรกของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา
เล่น: เพื่อเรียนรู้ความเป็นคน

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 || 10.00 – 12.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดการ

10.00 – 10.30 น.
คณบดีกล่าวเปิดงาน

10.30 – 11.10 น.

นำเสนอกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย

– นางสาวจินตนา เซ่งเอ้า || ครอบครัวหลายเมีย
– นางสาวปารีณา ดํานิล || ทหารชายกับความเบี่ยงเบน

ให้ความเห็นโดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย นักศึกษาปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.10 – 11.50 น.

นำเสนอกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย

– นายวีระ ทวีเปล่ง || โลกการพนันของวัยรุ่น : เส้นทางการเป็นนักพนันไพ่และปฏิบัติการเชิงอำนาจ
– นางสาวอัมภารัชฎ์ สุขประเสริฐ || ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีต่อการเปิดคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย

ให้ความเห็นโดย อาจารย์วาทินีย์ วิชัยยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.50 – 12.30 น.

นำเสนอกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย

– นางสาวธีรกานต์ พานทอง || วิเคราะห์วาทกรรมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
– นางสาวธัชสินี เพชรานันท์ || วิชาหน้าที่พลเมืองในฐานะกลไกอุดมการณ์รัฐ

ให้ความเห็นโดย ซากีย์ พิทักษ์คุมพล นักศึกษาปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.30 – 13.10 น.

นำเสนอกลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย

– นางสาวกนกวรรณ รุ้งตาล || การสอนพิเศษภายใต้โครงสร้างการศึกษาไทย
– นางสาวอรทัย งานไพโรจน์สกุล || กรณีศึกษา เยาวชนอาสาสมัครรักยิ้ม

ให้ความเห็นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ สินธุประมา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.10 – 13.30 น.

ผู้สนใจซักถามเพิ่มเติม

ดำเนินรายการโดย อ.วิภาวี พงษ์ปิ่น