สนุกสนาม: การนำเสนอผลงานนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560
ใบปิด: สรัช สินธุประมา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบ 53 ปี

การนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

สนุกสนาม

16 กุมภาพันธ์ 2561 | 13:00 – 17:00 น.
ห้อง Auditorium 2 พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


13.30-15.00 น.
ข้อค้นพบจากสนาม

 • การใช้ภาษาว้ากในมหาวิทยาลัย
  ชนิกานต์ วรขันธ์
 • ผู้ค้าเร่และผู้ค้าแบกะดิน
  ไอริณ ฉายศรีสินธ์
 • พลวัตทางสังคมในภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชาวสวนอัมพวา
  วิสุทธ์ิ เวชวราภรณ์
 • ชีวิตบนโลกไร้พรมแดนของแรงงานข้ามชาติในตลาดสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานี
  ชนิกานต์ สิทธิแสงชัย

ให้ความเห็นและชวนคุย

 • อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี
 • อาจารย์จุฑาพร เอลิซาเบท เกตุราทร

15.00 – 16.30 น.
วิธีวิทยาในการทำงานสนาม

 • พลวัตของความสัมพันธ์และตัวตนในยุคสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา: “บอท”
  สุพรทิพย์ เจริญชัยกิจ
 • ภาพยนตร์ซุปเปอร์ฮีโร่และความเป็นอเมริกันหลังเหตุการณ์ 9/11
  ปิยเทพ ตันมหาสมุทร
 • บทบาทจักรยานที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย
  สรณัฐ ฉ่ำกริ่ง
 • มนุษย์โบราณ (Homo erectus) กับชาตนิยมในประวัติศาสตร์การเมืองจีนร่วมสมัย
  กนกอร แซ่เบ๊

ร่วมให้ความเห็นโดย

 • ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

ดำเนินรายการโดย
อาจารย์วิภาวี พงษ์ปิ่น