วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาครบรอบ 53 ปี


ใบปิด: ดุษฎีพร ชาติบุตร

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมงาน

วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาครบรอบ 53 ปี

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 – 17.45 น.
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

08.30 – 09.00
ลงทะเบียน

09.00 – 10.00
พิธีทางศาสนาใบปิด: ดุษฎีพร ชาติบุตร

ปาฐกถาพิเศษ

10.00 – 10.20
ลงทะเบียน

10.20 – 10.30
กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
คณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

10.30 – 11.30
ปาฐกถาพิเศษ “ความท้าทายของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา”
โดย รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์
รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป

11.30 – 12.30
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันใบปิด: สรัช สินธุประมา

เสวนาวิชาการ

12.30 – 13.00
ลงทะเบียน

13.00 – 17.30
สนุกสนาม
การนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

17.30 – 17.45
คณบดีกล่าวปิดงาน