ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิชาการใบปิด: ชนัญญา ประสาทไทย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ
เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง และ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ

“ตุลาการธิปไตย ศาล และรัฐประหาร”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 – 16.40 น.
ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


12.00 น. – 12.30 น
ลงทะเบียน

12.30 น. – 13.00 น.
ชี้แจงความเป็นมา
โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

  • ตัวแทนเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.)
  • เยาวลักษณ์ อนุพันธ์ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

13.00 น. – 13.20 น.
นำเสนอบทความ “การปกครองท้องถิ่นไทยภายใต้ระบอบ คสช.”
โดย อ.ณัฐกร วิทิตานนท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

13.20 น. – 13.40 น.
นำเสนอบทความ “Rule by Law กับการบังคับการตามนโยบายทวงคืนผืนป่า
ของรัฐบาล คสช.”

โดย อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.40 น. – 14.10 น.
แลกเปลี่ยนความเห็น

14.10 น. – 14.30 น.
นำเสนอบทความ “ศาลกับการยอมรับความเป็นรัฏฐาธิปัตย์และการตรวจสอบการใช้อำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ”
โดย อ.นิฐินี ทองแท้ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

14.30 น. – 14.50 น.
นำเสนอบทความ “กลไกการควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกภายใต้ระบอบ คสช.”
โดย อ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ และ อ.ธีรวัฒน์ ขวัญใจ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14.50 น. – 15.20 น.
ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น
โดย อ.จุฑาพร เอลิซาเบธ เกตุราทร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.20 น. – 15.40 น.
นำเสนอบทความ “ศาลทหารในฐานะกลไกของเผด็จการทหารในประเทศไทย”
โดย นพพล อาชามาส ฝ่ายข้อมูล ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

15.40 น. – 16.10 น.
ภาพรวมศาลและรัฐประหาร (Court and Coup)
โดย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปะกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16.10 น. – 16.40 น.
แลกเปลี่ยนความเห็น และปิดงานเสวนา