งานวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 53 ปี

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ รักษาการแทนอธิการบดี

ในโอกาสเข้าร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 53 ปี วันสถาปนาคณะฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โดยมีตัวแทนจากคณะฯ ให้การต้อนรับ

 • รองศาสตราจารย์พรชัย ตระกูลวรานนท์
  รักษาการแทนในตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ อุณโณ
  คณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
  ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
  รักษาการรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ