ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันครบรอบสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปีที่ 57

ใบปิด: สรัช สินธุประมา

ใบปิด: เดชาภิวัชร์ นพมิตร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 57 ปี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

เสวนาออนไลน์ เสือไว้ลาย : การนำเสนอผลงานวิจัยและเสวนาโต๊ะกลม
โดย อาจารย์และนักวิจัยของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ติดตามและดูรายละเอียดได้ที่ Live

9.15 น. – 9.30 น.
กล่าวต้อนรับและชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี : คณบดี

09.30 น. – 10.30 น.
เสวนารายงานผลการวิจัยโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะฯ

 • การเมืองมรดกวัฒนธรรมในกระบวนการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมืองเก่าเชียงใหม่
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์
 • ธรรมาสน์ไม้แกะสลักในเพชรบุรี: การวิจัยเชิงสำรวจ
  โดย นางสาว เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ
 • การวิเคราะห์รูปทรงและเทคนิคการผลิตลูกปัดหินกึ่งอัญมณีที่พบในแหล่งโบราณคดี บ้านท่าแค จังหวัดลพบุรี (ขั้นตอนที่ 2)
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร เรียนแจ้ง

10.30 น. – 11.30 น.

 • แนวคิดของความรักและความสัมพันธ์ใกล้ชิดในการย้ายถิ่นเพื่อการแต่งงาน
  The notions of love and intimacy in marriage migration

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์
 • ศักยภาพของละครเล่นใหม่ในการเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาและความเข้มแข็งของชีวิตของกลุ่มผู้ที่มีความเปราะบางทางสังคม
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย
 • การศึกษา “ชายแดนใต้” ในบริบทพรมแดนไทย-มาเลเซีย: สถานะความรู้ ข้อท้าทายและความเป็นไปได้ใหม่
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

11.40 น. – 12.40 น.
การเสวนาโต๊ะกลมหัวข้อ “ทำวิจัยอย่างไรให้ทรงคุณค่า”
โดย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร


การนำเสนอผลงานวิจัยรายบุคคลของนักศึกษา “เสือสนาม”

ติดตามและดูรายละเอียดได้ที่ Live

13.00 น. – 15.00 น.

 • เรื่องราวชีวิตผีน้อยในแดนกิมจิ โดย โสริยา จันดา
 • ผู้หญิงในสังคมไทยกับการใช้เซ็กส์ทอย โดย สุกฤตา กิติเวชานนท์
 • มุมมองของชายที่เรียกว่า Sex – buyer โดย ดวงรัตน์ สดชื่น
 • เฟมทวิต : ภาพสะท้อนอำนาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ โดย สุทธิดา กมลเลิศ

ให้ความเห็นโดย อ.ดร.คัคณางค์ ยาวะประภาษ

15.00 น. – 16.30 น.

 • กูรูความงามบนสนามแห่งการเมือง โดย สุภาพร ชื่นจิตร
 • ศิลปะกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนตลาดน้อย โดย วรโชติ วิเวชไพศาล
 • “แฟนโปรเจกต์” กับกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มแฟนคลับ โดย ปภาดา ราญรอน
 • กว่าจะเป็นไรเดอร์ โดย กาญจน์วลี อ้นบุตร

ให้ความเห็นโดย อาจารย์สิทธิโชค ชาวไร่เงิน


วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ขอเชิญร่วมงานสมโภชธรรมาสน์วัดท่าศาลาราม

ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

13.00-14.00 น.
สมโภชน์ธรรมาสน์วัดท่าศาลาราม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

14.00 น.เป็นต้นไป
เชิญชมนิทรรศการ “มรดกวัฒนธรรมเชิงช่างเมืองเพชร”