สนามกูมี: การนำเสนอผลงานนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561
ใบปิด: กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบ 54 ปี

การนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

สนามกูมี

15 กุมภาพันธ์ 2562 | 13.15-17.00 น.
ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


13.15-13.30 น.
ลงทะเบียนและเยี่ยมชมนิทรรศการโดยรอบงาน

13.30-15.00 น. เรื่องจากสนาม

 • ชีวิตออนไลน์ของคนบนบัลลังก์
  พริ้งภัทรา กฤษณะโลม
 • Friend with Benefits ลึกซึ้งแต่ไม่ผูกพัน
  ศสิชา คงคา
 • เป็นแม่วัยใส
  ภนิตา สิงห์ภาณุราช
 • เครื่องสำอางค์- ผู้ชาย/ความเป็นชาย
  ณปภัช สิริเกษมชัย

ให้ความเห็นและชวนคุย

 • อาจารย์ ดร.คัคนางค์ ยาวประภาษ
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คุณปรมินทร์ ตั้งโอภาสวิไลสกุล
  นักศึกษาปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.00–16.30 น. อยู่ในสนาม

 • แรงงานเมียนมาร์กับการปรับตัวทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสาคร
  อธิชา คุณาบุตร
 • บทบาททางสังคมของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
  ภัททิยา จิตพจน์
 • โปสเตอร์หนังสยองขวัญ กับ “ผี” ในสังคมไทย
  กานต์พิชชา อภิวันท์สนอง

ร่วมให้ความเห็นโดย

 • อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

16.30-17.00 น. แลกเปลี่ยนพูดคุย