คณะผู้บริหาร

การดำเนินงาน

คณะผู้บริหาร

บุคลากร

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

จรรยาบรรณของบุคลากรคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การประกันคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการความรู้ (KM)

ศิษย์เก่า

ติดต่อเรา


คณะผู้บริหาร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี
  คณบดี
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิเทศสัมพันธ์และวิจัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอุมา เตพละกุล
  รองคณบดีฝ่ายวางแผน พัฒนาคุณภาพและบริหาร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย
  รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ กิตติวิวัฒน์
  ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี สาขาการวิจัยทางสังคม
 • อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
  ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • อาจารย์พรรณราย โอสถาภิรัตน์
  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย