คณะผู้บริหาร

การดำเนินงาน

คณะผู้บริหาร

บุคลากร

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

จรรยาบรรณของบุคลากรคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การประกันคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการความรู้ (KM)

ศิษย์เก่า

ติดต่อเรา


แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2570)

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาชั้นแนวหน้า สัมพันธ์กับโลกร่วมสมัยเชื่อมโยงกับชุมชนและขยายเครือข่ายสู่นานาชาติ

พันธกิจ

 • สร้างบัณฑิตที่มีความตระหนักและเข้าใจถึงสังคมที่เปิดกว้างและเป็นธรรม
 • สร้างงานวิจัย องค์ความรู้ และการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับชุมชน และขยายเครือข่ายสู่นานาชาติ
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคมที่เปิดกว้างและเป็นธรรม
 • ค่านิยม

  เปิดกว้าง เสมอภาค และเป็นธรรม

  สมรรถนะหลัก

  สร้างพื้นที่ที่เปิดกว้างสำหรับการแลกเปลี่ยนและถกเถียงประเด็นทางสังคม โดยเชื่อมโยงกับชุมชนและเครือข่ายวิชาการนานาชาติ

  วัฒนธรรมองค์กร

  เข้าใจ เคารพ เปลี่ยนแปลง


  คณะผู้บริหาร

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี
   คณบดี
  • อาจารย์ ดร.ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร
   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิเทศสัมพันธ์และวิจัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย
   รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ กิตติวิวัฒน์
   ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี สาขาการวิจัยทางสังคม
  • อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
   ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณราย โอสถาภิรัตน์
   ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย