คณะผู้บริหาร

การดำเนินงาน

คณะผู้บริหาร

บุคลากร

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

จรรยาบรรณของบุคลากรคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การประกันคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการความรู้ (KM)

ศิษย์เก่า

ติดต่อเรา


คณะผู้บริหาร

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี
  คณบดี
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร
  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิเทศสัมพันธ์และวิจัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอุมา เตพละกุล
  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา
  รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐจรี สุวรรณภัฏ
  ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี สาขาการวิจัยทางสังคม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
  ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 • อาจารย์พรรณราย โอสถาภิรัตน์
  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย