คณะผู้บริหาร

การดำเนินงาน

คณะผู้บริหาร

บุคลากร

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

จรรยาบรรณของบุคลากรคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การประกันคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการความรู้ (KM)

ศิษย์เก่า

ติดต่อเรา


แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2570)

ปรัชญา “เข้าใจ เคารพ เปลี่ยนแปลง”

เข้าใจ มนุษย์และสังคมในหลากหลายมิติ
เคารพ ความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลง สังคมให้มีความเสมอภาค

ปณิธาน

 • มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อเข้าใจมนุษย์และสังคม
 • มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • มุ่งผลักดันให้สังคมอดทนอดกลั้นและยอมรับต่อความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
 • วิสัยทัศน์

  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเพื่อสร้างสังคมที่เปิดกว้างและเป็นธรรม

  พันธกิจ

 • ร่วมสร้างนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่มีความเข้าใจสังคมที่เปิดกว้างและเป็นธรรม
 • ร่วมสร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ที่นำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างและเป็นธรรม
 • ร่วมสร้างความตระหนักในคุณค่าของสังคมที่เปิดกว้างและเป็นธรรมผ่านการบริการวิชาการ
 • ค่านิยมองค์กร

  เป็นประชาคมที่เคารพซึ่งกันและกัน เปิดกว้าง เสมอภาค และเป็นธรรม


  วิสัยทัศน์คณบดี (พ.ศ. 2566 – 2568)

  เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาชั้นแนวหน้า สัมพันธ์กับโลกร่วมสมัยเชื่อมโยงกับชุมชนและขยายเครือข่ายสู่นานาชาติ


  คณะผู้บริหาร

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี
   คณบดี
  • อาจารย์ ดร.ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร
   รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิเทศสัมพันธ์และวิจัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอุมา เตพละกุล
   รองคณบดีฝ่ายวางแผน พัฒนาคุณภาพและบริหาร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พนานครทรัพย์
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงสิริ พุทธงชัย
   รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ กิตติวิวัฒน์
   ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรี สาขาการวิจัยทางสังคม
  • อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
   ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  • อาจารย์พรรณราย โอสถาภิรัตน์
   ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย