km

ปีงบประมาณ 2565

โครงการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้


ประเด็นความรู้ : การใช้ Cloud coworking และโปรแกรมสำหรับออนไลน์ เพื่อการทำงานแบบคู่ขนานร่วมกันในองค์กร

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย :

  • ได้รับความรู้จากจัดการความรู้เกี่ยวกับการใช้ Cloud coworking และโปรแกรมสำหรับออนไลน์ เพื่อการทำงานแบบคู่ขนานร่วมกันในองค์กร
  • สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

บุคลากรเป้าหมาย : บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
กำหนดการ : วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.30 น.
สถานที่ : ออนไลน์

วิทยากร โดย : คุณชนัญญา ประสาทไทย
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง คณะสิ่งแวดล้อมทรัพยากร และการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

การเผยแพร่องค์ความรู้ || เอกสารสรุป คลิกที่นี่

ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา