จรรยาบรรณของบุคลากรคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การดำเนินงาน

คณะผู้บริหาร

บุคลากร

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

จรรยาบรรณของบุคลากรคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การประกันคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการความรู้ (KM)

ศิษย์เก่า

ติดต่อเรา


ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ พ.ศ.2551
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554


Download (PDF, 149KB)

2) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ [อ่าน]


แนวทางปฏิบัติขององค์การวิชาชีพระดับชาติ

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วันที่ 20 มิถุนายน 2554)Download (PDF, 891KB)