บุคลากร

การดำเนินงาน

การประกันคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการความรู้ (KM)

ศิษย์เก่า

ติดต่อเรา

บุคลากรงานวิจัยและบริการวิชาการ

รายนามบุคลากร ฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

รายนามอาจารย์สาขาสังคมวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

รายนามคณาจารย์สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุคลากรงานคลังและพัสดุ

รายนามบุคลากร ฝ่ายคลังและพัสดุ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุคลากรงานบริการการศึกษา

รายนามบุคลากร ฝ่ายบริการการศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุคลากรงานบริหารและธุรการ

รายนามบุคลากร ฝ่ายบริหารและธุรการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์