บุคลากรงานคลังและพัสดุ

krittawat

กฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา

ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

0-2696-5836 เบอร์ภายใน 5836

monthira

มนธิรา เพ็งจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

0-2696-5869 เบอร์ภายใน 5869

waranya

วรัญญา พรหมดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

0-2696-5869 เบอร์ภายใน 5869

pussamapa

ว่าที่ ร.ต. หญิง ปุษมาภา สิงหพันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

0-2696-5845 เบอร์ภายใน 5845

natdanai

ณัฐดนัย อินต๊ะภา

นักวิชาการพัสดุ

0-2696-5853 เบอร์ภายใน 5853

prapaiwan

ณัฐวัตร์ เลิศธนพิชญ์

นักวิชาการพัสดุ

0-2696-5853 เบอร์ภายใน 5853