บุคลากรงานคลังและพัสดุ

noppol1

นพพล จรัสวิทยา

เลขานุการคณะฯ

0-2696-5800 เบอร์ภายใน 5800

monthira

มนธิรา เพ็งจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

0-2696-5869 เบอร์ภายใน 5869

waranya

วรัญญา พรหมดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

0-2696-5869 เบอร์ภายใน 5869

akarachai

อัครชัย แผ่นจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

0-2696-5869 เบอร์ภายใน 5869

natdanai

ณัฐดนัย อินต๊ะภา

นักวิชาการพัสดุ

0-2696-5853 เบอร์ภายใน 5853

prapaiwan

ประไพวรรณ มากระจัน

นักวิชาการพัสดุ

0-2696-5853 เบอร์ภายใน 5853