การดำเนินงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • วิสัยทัศน์
  • พันธกิจ
  • โครงสร้างการบริหารงาน และ
  • รายนามผู้บริหาร

    รับชมผ่าน prezi โดยเลือก “more” และ “full screen” จากแถบสีขาวด้านล่าง