บุคลากรงานบริหารและธุรการ

krittawat

กฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา

ผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

0-2696-5800 เบอร์ภายใน 5800

อารีรัตน์ ปานจับ

ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

0-2696-5823 เบอร์ภายใน 5823

achara

อัจฉรา ค้าข้าว

บุคลากรปฏิบัติการ

0-2696-5824 เบอร์ภายใน 5824

paphan

พาฝัน ปั้นลาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

0-2696-5804 เบอร์ภายใน 5804

duanghathai

ดวงหทัย ตั้งมั่นในธรรม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

0-2696-5802 เบอร์ภายใน 5802

nipaporn

นิภาพร เหมือนวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

0-2696-5852 เบอร์ภายใน 5852

thanit

ฐานิฏฐ์ พูลสวัสดิ์

พนักงานสถานที่

0-2696-5850 เบอร์ภายใน 5850

sontaya

สนธยา เอี่ยมบาง

พนักงานบริการสถานที่

0-2613-2809 เบอร์ภายใน (81) 2809

jakaphan

จักรพันธ์ ส่งสาย

พนักงานสถานที่

weerapat

วีระพัฒน์ ภูมิจันทร์

พนักงานขับรถยนต์