บุคลากรงานวิจัยและบริการวิชาการ

krittawat

อุรฉัตร อุมาร์

รักษาการหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

0-2696-6612 เบอร์ภายใน 6612

rapeepan

รพีพรรณ เจริญวงศ์

นักวิจัย

0-2613-2803 เบอร์ภายใน (81) 2803

ornma

อรอุมา ส้มไทย

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

0-2696-5841 เบอร์ภายใน 5841

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

urachat

อุรฉัตร อุมาร์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

0-2696-6612 เบอร์ภายใน 6612

dechabhiwat

เดชาภิวัชร์ นพมิตร

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

0-2696-6613 เบอร์ภายใน 6613

mueanphim

เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

0-2696-6612 เบอร์ภายใน 6610