บุคลากรงานวิจัยและบริการวิชาการ

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ

ornma

อรอุมา ส้มไทย

รักษาการหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

0-2696-5841 เบอร์ภายใน 5841

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

rapeepan

รพีพรรณ เจริญวงศ์

นักวิจัย

0-2613-2803 เบอร์ภายใน (81) 2803

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

urachat

อุรฉัตร อุมาร์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

0-2696-6612 เบอร์ภายใน 6612

dechabhiwat

เดชาภิวัชร์ นพมิตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

0-2696-6613 เบอร์ภายใน 6613

mueanphim

เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

0-2696-6612 เบอร์ภายใน 6610