บุคลากรงานบริการการศึกษา

kasemsri

เกษมศรี ดุริยรัตนทัต

หัวหน้างานบริการการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

0-2696-5814 เบอร์ภายใน 5814

หน่วยบัณฑิตศึกษา

wichai

วิชัย แสงดาวฉาย

เลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

0-2613-2809 เบอร์ภายใน (81) 2809

siripat

ศิริภัทร จุ้ยเปี่ยม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

0-2613-2804 เบอร์ภายใน (81) 2804

หน่วยปริญญาตรี

kanokpon

กนกภรณ์ ขอนทอง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

0-2696-5835 เบอร์ภายใน 5835

anikar1

อัญณิการ์ มหาผลประเสริฐ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

0-2696-5806 เบอร์ภายใน 5806

อารีรัตน์ ปานจับ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

0-2696-5823 เบอร์ภายใน 5823

montha

มณฑา สุวรรณรัตน์

นักวิชาการศึกษา

0-2696-5832,5821 เบอร์ภายใน 5821

wannipa

วรรณนิภา ถนอมสวย

นักวิชาการศึกษา

0-2696-5814 เบอร์ภายใน 5814