บุคลากรงานบริการการศึกษา

montha

มณฑา สุวรรณรัตน์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิชาการ
นักวิชาการศึกษา

0-2696-5832,5821 เบอร์ภายใน 5821

หน่วยปริญญาตรี

kasemsri

เกษมศรี ดุริยรัตนทัต

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

0-2696-5814 เบอร์ภายใน 5814

kanokpon

กนกภรณ์ ขอนทอง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

0-2696-5835 เบอร์ภายใน 5835

wannipa

วรรณนิภา ถนอมสวย

นักวิชาการศึกษา

0-2696-5814 เบอร์ภายใน 5814

งานกิจการนักศึกษา หน่วยปริญญาตรี

anikar1

อัญณิการ์ มหาผลประเสริฐ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

0-2696-5806 เบอร์ภายใน 5806

อารีรัตน์ ปานจับ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

0-2696-5823 เบอร์ภายใน 5823

หน่วยบัณฑิตศึกษา

siripat

ศิริภัทร จุ้ยเปี่ยม

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

0-2613-2804 เบอร์ภายใน (81) 2804