รายนามคณบดี

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชา

1.ศาสตราจารย์คุณหญิง สุภาพ วิเศษสุรการ เมษายน 2508 – ธันวาคม 2514
2.อาจารย์ จำเรียง ภาวิจิตร มกราคม 2516 – มิถุนายน 2517
3.อาจารย์ ปรารมภ์ มณีนันทน์ (รักษาการในตำแหน่ง) มิถุนายน 2517 – สิงหาคม 2517
4.อาจารย์ ดร.บุญสนอง บุณโยทยาน สิงหาคม 2517 – ตุลาคม 2517
5.อาจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์ (รักษาการในตำแหน่ง) พฤศจิกายน 2517 – พฤศจิกายน 2518
6.อาจารย์ ดร. ร.ต.อ. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ พฤศจิกายน 2518 – ธันวาคม 2519

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกอิสระ

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร.ต.อ. ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ (รักษาการในตำแหน่ง) มกราคม 2520 – พฤษภาคม 2520
2.รองศาสตราจารย์ จำเรียง ภาวิจิตร พฤษภาคม 2520 – กรกฎาคม 2524
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์ กรกฎาคม 2524 – กรกฎาคม 2526
4.รองศาสตราจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์ (รักษาการในตำแหน่ง) กรกฎาคม 2526 – กุมภาพันธ์ 2527

ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

1.รองศาสตราจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์ (รักษาการในตำแหน่ง) กุมภาพันธ์ 2527– เมษายน 2527
2.รองศาสตราจารย์ เฉลิมศรี ธรรมบุตร เมษายน 2527 – เมษายน 2529
3.รองศาสตราจารย์ ยุทธ ศักดิ์เดชยนต์ เมษายน 2529 – พฤษภาคม 2531
4.รองศาสตราจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์ มิถุนายน 2531 – พฤษภาคม 2534
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลา แสงสีทอง มิถุนายน 2534 – พฤศจิกายน 2536
6.รองศาสตราจารย์ ดร. สถิตย์ นิยมญาติ ธันวาคม 2536 – พฤศจิกายน 2538
7.อาจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ ธันวาคม 2538 – ธันวาคม 2541
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ ธันวาคม 2541 – พฤศจิกายน 2544
9.รองศาสตราจารย์ ดร.วรพล พรหมิกบุตร ธันวาคม 2544 – พฤศจิกายน 2547
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ ธันวาคม 2547 – พฤศจิกายน 2550
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ ธันวาคม 2550 – 2553
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภา วรเสียงสุข ธันวาคม 2553 – พฤศจิกายน 2556
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ อุณโณ ธันวาคม 2556 – พฤศจิกายน 2559
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ อุณโณ ธันวาคม 2559 – พฤศจิกายน 2562
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทนี เจริญศรี ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน