รายนามคณบดี

การดำเนินงาน

บุคลากร

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การประกันคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการความรู้ (KM)

ศิษย์เก่า

ติดต่อเรา


TU Soc Anth annual report 2555 cover

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชา

1.ศาสตราจารย์คุณหญิง สุภาพ วิเศษสุรการ เมษายน 2508 – ธันวาคม 2514
2.อาจารย์ จำเรียง ภาวิจิตร มกราคม 2516 – มิถุนายน 2517
3.อาจารย์ ปรารมภ์ มณีนันทน์ (รักษาการในตำแหน่ง) มิถุนายน 2517 – สิงหาคม 2517
4.อาจารย์ ดร.บุญสนอง บุณโยทยาน สิงหาคม 2517 – ตุลาคม 2517
5.อาจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์ (รักษาการในตำแหน่ง) พฤศจิกายน 2517 – พฤศจิกายน 2518
6.อาจารย์ ดร. ร.ต.อ. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ พฤศจิกายน 2518 – ธันวาคม 2519

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกอิสระ

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร.ต.อ. ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ (รักษาการในตำแหน่ง) มกราคม 2520 – พฤษภาคม 2520
2.รองศาสตราจารย์ จำเรียง ภาวิจิตร พฤษภาคม 2520 – กรกฎาคม 2524
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์ กรกฎาคม 2524 – กรกฎาคม 2526
4.รองศาสตราจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์ (รักษาการในตำแหน่ง) กรกฎาคม 2526 – กุมภาพันธ์ 2527

ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

1.รองศาสตราจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์ (รักษาการในตำแหน่ง) กุมภาพันธ์ 2527– เมษายน 2527
2.รองศาสตราจารย์ เฉลิมศรี ธรรมบุตร เมษายน 2527 – เมษายน 2529
3.รองศาสตราจารย์ ยุทธ ศักดิ์เดชยนต์ เมษายน 2529 – พฤษภาคม 2531
4.รองศาสตราจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์ มิถุนายน 2531 – พฤษภาคม 2534
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลา แสงสีทอง มิถุนายน 2534 – พฤศจิกายน 2536
6.รองศาสตราจารย์ ดร. สถิตย์ นิยมญาติ ธันวาคม 2536 – พฤศจิกายน 2538
7.อาจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ ธันวาคม 2538 – ธันวาคม 2541
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ ธันวาคม 2541 – พฤศจิกายน 2544
9.รองศาสตราจารย์ ดร.วรพล พรหมิกบุตร ธันวาคม 2544 – พฤศจิกายน 2547
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ ธันวาคม 2547 – พฤศจิกายน 2550
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ ธันวาคม 2550 – 2553
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภา วรเสียงสุข ธันวาคม 2553 – พฤศจิกายน 2556
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ อุณโณ ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน

กิจกรรมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การไหว้พระธาตุของคนไทยในปัจจุบัน

17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.
ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

55 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: การก้าวข้ามสู่ดินแดนอันพร่าเลือน

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากำลังก้าวข้ามสู่ความสนใจในดินแดนทางวิชาการที่ดูพร่าเลือนและยังไม่มีผู้ใดครอบครองเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ทั้งนี้โดยอาศัยศาสตร์และศิลป์แห่ง “การทำความเข้าใจ” ซึ่งเป็นหลักปรัชญาสำคัญของคณะฯ (เข้าใจ เคารพ เปลี่ยนแปลง)

ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง SC 4001 ห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) และห้องประชุมชั้น 2 คณะสังคมวิทยาฯ มธ. ศูนย์รังสิต

บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ค. 62 เวลา 11.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บรรยากาศงานวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบปีที่ 54

เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 1 และชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต