วารสารฉบับย้อนหลัง

กองบรรณาธิการ
editorial staffs

วารสารฉบับล่าสุด
current issue

วารสารฉบับย้อนหลัง
back issues

ข้อมูลสำหรับผู้ส่งบทความ
instructions for authors

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

แนวทางจัดเตรียมต้นฉบับ
style guides

ส่งบทความออนไลน์
online submission

บอกรับวารสารฯ
subscription

ติดต่อเรา
contact us

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2559)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 34 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2558)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2557)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2
(มกราคม-มิถุนายน 2555)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2555)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)


Creative Commons License
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.