วารสารฉบับย้อนหลัง

ISSN (print) 0125-7536
ISSN (online) 2651-057X

กองบรรณาธิการ
editorial staffs

วารสารฉบับล่าสุด
current issue

วารสารฉบับย้อนหลัง
back issues

วัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา
aim and scope

ข้อมูลสำหรับผู้ส่งบทความ
instructions for authors

เกณฑ์การพิจารณาบทความ

แนวทางจัดเตรียมต้นฉบับ
style guides

ส่งบทความออนไลน์
online submission

บอกรับวารสารฯ
subscription

ติดต่อเรา
contact us

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 36 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2560)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 35 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2559)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 34 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2558)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2557)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2
(มกราคม-มิถุนายน 2555)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2555)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)


Creative Commons License
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.