ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข: สถาปนิกผู้วางรากฐานให้กับวงการสื่อทางเลือกและสื่อภาคประชาชนของไทย

การดำเนินงาน

บุคลากร

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

การประกันคุณภาพการศึกษา

การบริหารจัดการความรู้ (KM)

ศิษย์เก่า

ติดต่อเรา

ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข: สถาปนิกผู้วางรากฐานให้กับวงการสื่อทางเลือกและสื่อภาคประชาชนของไทย

ผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี (พ.ศ. 2558)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักเกณฑ์การให้งบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service Learning) ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2557

ตราสัญลักษณ์งาน 50 ปี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

2508-2558 คือปีของการก่อกำเนิดในยุคเริ่มแรกที่จัดตั้งเป็นแผนกวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนมาถึงปีของงานเฉลิมฉลองครบ 50 ปี ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สถาบันทางวิชาการแห่งหนึ่งมีอายุครบกึ่งศตวรรษ

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อประโยชน์แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และบุคคลที่สนใจทั่วไป โดย ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น.

KM_2556

ปีงบประมาณ 2556 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นความรู้ : “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอนผ่าน TU Moodle การตัดเกรดและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล เป้าหมาย : คณาจารย์ในคณะฯ สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน TU Moodle และระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผลในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการสอนและเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับนักศึกษามากขึ้น กำหนดการ : วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 คู่มือการใช้ TU Moodle l สำหรับอาจารย์ l สำหรับนักศึกษา โดย คุณนีรวัลย์ สีทอง จากสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา คู่มือการตัดเกรดและการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผล UsingTURegWebsiteForGrading_R3 โดย คุณบุญจิรา ภู่เงิน และคุณจาตุรงค์ เสาน้อย จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล พันธกิจด้านการวิจัย ประเด็นความรู้ : “ทุนวิจัยของ สกว. เข้าใจและเข้าถึงได้อย่างไร?” เป้าหมาย : คณาจารย์ในคณะฯ มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการให้ทุน ลักษณะและประเภทของทุนที่ สกว. สนับสนุน […]

จากแก้วหลากสี ถึง การเรียนรู้และทำความเข้าใจมนุษย์

ภาระหน้าที่ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาก็คือ การเรียนรู้และทำความเข้าใจมนุษย์ ซึ่งอาจไม่ใช่จำเพาะเพื่อตัวมนุษย์เอง หากต้องขยายวงกว้างออกไปสู่สิ่งของและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รอบตัวเราด้วยเช่นกัน

จะเข้าถึงทุนวิจัย สกว.ได้อย่างไร?

โครงการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลที่สนใจ ได้มีโอกาสเข้าถึงทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อธิคม คุณาวุฒิ: ขอให้บัณฑิตทุกท่านใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัยด้วยความกล้าหาญ

ปาฐกถาในงานปัจฉิมนิเทศ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

ธนกฤต ภัทร์ธราธร: บนรอยต่อของการท่องเที่ยวและความยั่งยืน

เจ้าหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ระดับสูง งานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2530

วันดี สันติวุฒิเมธี: นักมานุษยวิทยาบนชายขอบตะวันตก

วันดี สันติวุฒิเมธี บรรณาธิการนิตยสาร สาละวินโพสต์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา) ปีการศึกษา 2544