ประกาศผลสอบข้อเขียน (ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2563

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผลสอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามในประกาศ

Download (PDF, Unknown)