รายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้าและการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือก ปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2559

2016_PG_admission

รายชื่อเอกสารที่ใช้อ่านล่วงหน้าและการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2559


1. วิชาความรู้ทางสังคมศาสตร์

1.1 มีบทความให้อ่าน 1 ชิ้น

 • โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. (2559). เรื่องเล่าเรื่องที่หนึ่ง: วัคซีน ออติสติกกับคุณแม่เสรีนิยมใหม่. ใน จันทนี เจริญศรี (บรรณาธิการ), ศาสตร์-อศาสตร์: มานุษยวิทยา ณ จุดเปลี่ยนทางภววิทยา (หน้า 117-142). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์พารากราฟ. (อยู่ในระหว่างตีพิมพ์)

 • 1.2 จะมีคลิปวิดีโอให้ชมในห้องสอบ และตอบโจทย์ข้อสอบ


  2. วิชาความรู้ทางการวิจัย

  2.1 มีบทความให้อ่าน 2 ชิ้น

 • Genevieve Bell. (2011). Unpacking Cars: Doing Anthropology at Intel. AnthroNotes, 32(2), 1-6.

 • Tom Boellstorff. (2009). Virtual Worlds and Futures of Anthropology. AnthroNotes, 30(1), 1-5.

 • 2.2 มีเอกสารแนะนำสำหรับอ่านเพิ่มเติมอีก 1 ชิ้น

 • สุวรรณา สถาอานันท์. (18 มกราคม 2013). ข้อเท็จจริง ความเป็นจริง กับ วิธีอธิบายความเป็นจริง.

 • หมายเหตุ

   1) เอกสารข้างต้นและเอกสารอื่นๆ สามารถนำเข้าห้องสอบได้ในวันสอบข้อเขียน
   2) ติดต่อขอถ่ายสำเนาเอกสารข้างต้นได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษาฯ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มธ.ท่าพระจันทร์ โทร. 02-613-2804 (คุณศิริภัทร)