รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา

    1. ทุนทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไม่จำกัดจำนวนทุน ทุนละ ไม่ต่ากว่า 10,000.- บาท)
    2. ทุน ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และศิษย์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 20,000.-
    3. ทุน ศาสตราจารย์ ดร. จำเรียง ภาวิจิตร จำนวน 1 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

**** ส่งใบสมัครภายในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ****

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุน สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้จากสำนักงานเลขานกุารคณะฯ (พี่ลี้) โทรศัพท์ 0-2696-5806

หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่

Download (PDF, 629KB)