ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท)

ตามที่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท) ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2555 นั้น ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังปรากฏในประกาศ

ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามรายชื่อดังกล่าวนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ มาเข้ารับการคัดเลือกตามตารางการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนข้อเขียน) ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2555 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

Download (PDF, 132KB)