คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์สาขาสังคมวิทยา เน้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ หรือสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ตามที่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา เน้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ หรือสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 นั้น เนื่องจากมีผู้มาสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งดังกล่าว เป็นจำนวนน้อย จึงเห็นควรขยายเวลารับสมัครต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 – 31 สิงหาคม 2555

ดาวน์โหลดใบสมัคร [word document]

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครได้จาก ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หรือรับโอนข้าราชการพลเรือน ในมหาวิทยาลัยของรัฐ (ภายใต้กฎหมายเดิม) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555

Download (PDF, 136KB)