คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2555


คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2555

นายจุติวุฒิ วงศ์ข้าหลวง (อุ้ย)

ประธานคณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


นางสาวชนานันท์ สุวรรณโชติ (ดาว)

รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


นางสาวปวีณา บุลสถาพร (ตาล)

เลขานุการ


นางสาวจิตติญา ศาสนะสมบัติ (แว่ว)

ฝ่ายเหรัญญิก


นางสาวยลดา วุฒิรักขจร (ต่าย)

ฝ่ายเหรัญญิก


นางสาวปวีณ์นุช วิศิษฏศักดิ์ (กรีน)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์


นายธนฤทธ กองศิลป์ (เกมส์)

ฝ่ายกีฬา


นางสาวเชยอง จอง (เช)

ฝ่ายวิชาการ


นางสาวระชา คงดำ (จิ๊บ)

ฝ่ายสวัสดิการ


นางสาวศศิธร บัวกลม (มุก)

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม


นายรุ่งโรจน์ ตั้งนภากร (โจ้)

ฝ่ายสันทนาการ


นางสาวสุพิชญา ไชยวังษา (อาย)

ฝ่ายทะเบียน


นายกษิดิศ อาชวเมธีกุล (เพชร)

ฝ่ายพัสดุ


นายนันทวัชร์ ชูจิตต์ (เฟิร์ส)

ฝ่ายค่ายอาสาและพัฒนาชนบท


นายธีรุตม์ นิมโรธรรม (อิ๊ว)

ฝ่ายค่ายอาสาและพัฒนาชนบท


นายวรพช คชรัตน์ (เปตอง)

ประธานนักศึกษา ชั้นปีที่ 2