คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2556


คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2556

นายวรพช คชรัตน์ (เปตอง)

ประธานคณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


นางสาวสิรภัทร พรหมแพทย์ (หมูหวาน)

รองประธานคณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


นางสาวเยาวลักษณ์ อยู่ศิริ (เอ้)

เลขานุการ


นายปพนวิชญ์ วิยะรันดร์ (เก้)

ฝ่ายเหรัญญิก


นางสาวแพรวพิสุทธิ์ วิมะลิน (แพรว)

ฝ่ายเหรัญญิก


นางสาวพิมพ์วลัญช์ เพ็ชรแสง (วิว)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์


นายกษิดิ์เดช มาลีหอม (เต้ย)

ฝ่ายกีฬา


นายชัยวิชิต พงษ์พากเพียร (โตโต้)

ฝ่ายวิชาการ


นางสาวจิณห์วรา จิตต์ภักดี (วาย)

ฝ่ายสวัสดิการ


นางสาวพัทธ์ธีรา สมบูรณ์สิน (แพร์)

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม


นายเชนทร์ ชมโท (เชน)

ฝ่ายสันทนาการ


นายกฤษฎา เกรียงไกรกุล (กู๊ด)

ฝ่ายทะเบียน


นายปฏิพล ศรีวะรมย์ (บิ๊ก)

ฝ่ายพัสดุ


นายกฤษตฤณ วีระฉันทะชาติ (กฤษ)

ฝ่ายค่ายอาสาและพัฒนาชนบท


นางสาวเพียงพิมพ์ จันทรเจริญ (จีจี้)

ฝ่ายค่ายอาสาและพัฒนาชนบท


นางสาวธมนวรรณ เกตุสร้อย (มิค)

ฝ่ายประสานงาน

คณะกรรมการนักศึกษาในอดีต